icon menu mobile

CỘNG ĐỒNG TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Trang chủ

Tag: Bãi Muối

Lãi đột biến quý 4, Lideco thừa thắng xông lên

 HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã NTL) đã thống nhất phê duyệt một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024 bao gồm doanh thu 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 23 triêu đồng/tháng. Năm 2023, Lideco đặt

Quỳnh Hoa
28/01/2024 22:12
icon comment 0
Copyright © 2023 SmartF. All right reserved.