Logo
Hiển thị 1 kết quả cho tag: cổ phiếu vào diện cảnh báo
Yeah1 tiếp tục muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế
Tuệ Lâm
04/04/2021
Yeah1 tiếp tục muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế
HĐQT Yeah1 (YEG) đề xuất ĐHĐCĐ về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2021 trong cuộc họp thường niên sắp tới. Năm 2020, YEG cũng dùng nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế.