Logo

VCS đạt lợi nhuận trước thuế 1.667,96 tỷ đồng sau kiểm toán

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
18/03/2021 20:27

Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán VCS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam do Công ty Kiểm toán Ernst & Young thực hiện. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản Vicostone đạt 6.055,33 tỷ đồng tăng 8% so với năm 2019, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế so với năm 2019 đều tăng nhẹ, lần lượt đạt 5.659,59 tỷ đồng và 1.667,96 tỷ đồng.

So sánh giữa năm 2020 và 2019, các chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế của Công ty đều tăng trưởng nhẹ, tổng doanh thu thuần thực hiện năm 2020 đạt 100,49% kế hoạch, tăng trưởng 1,74% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế 2020 tăng trưởng 0,93% so với năm 2019.

Mặc dù mức độ tăng trưởng không được như kỳ vọng so với các năm trước, nhưng các chỉ số ROAA, ROAE năm 2020 vẫn được duy trì tốt, lần lượt đạt 24,55% và 39,10%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 8.251, thể hiện hiệu quả sử dụng đồng vốn và công tác quản trị ổn định của Công ty. Ngoài ra, khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Vicostone lần lượt đạt 2,76 lần và 2,45 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2020 là 1,44 lần, cao hơn so với năm 2019 đã thể hiện sự chủ động về tình hình tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán của Vicostone.

Năm 2021, Vicostone tiếp tục chú trọng vào phát triển năng lực khoa học công nghệ và R&D, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để tạo lợi thế cạnh tranh, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường bằng sự độc đáo, khác biệt và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Song song, Công ty tập trung đẩy nhanh tốc độ “Chuyển đổi số” để quản trị và vận hành thông minh, chủ động thích ứng trước các biến động của kinh tế, thị trường và công nghệ.