Logo

TEG tăng vốn mua thêm cổ phần tại Năng lượng Trường Thành

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
12/08/2021 21:32

Theo cấp phép của UBCKNN, TEG sẽ chào bán 21,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu nhận quyền mua thêm 2 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai, giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TEG sẽ trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 5 cổ phiếu mới, nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm hơn 1,6 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ước tính hơn 316 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư và gia tăng sở hữu cổ phần tại CTCP Năng lượng Trường Thành (TTP). Tính tới 31/12/2020, TEG đang sở hữu 26,28% vốn điều lệ (trực tiếp và gián tiếp) tại TTP.

TEG dự kiến mua lại 28,7 triệu cổ phiếu từ cổ đông hiện tại của TTP với giá mua tối đa 11.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu TTP dự kiến mua lại là khoảng 315,89 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của TEG tại TTP là trên 90% cổ phần.