Logo

Nhiệt điện Phả Lại chia cổ tức kỷ lục gần 59%,

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
07/04/2021 11:45

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 tổng cộng 58,94%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.

Hiện cổ đông lớn nhất của PPC là Tổng Công ty Phát điện 2-Công ty TNHH MTV sở hữu 51,92% vốn; và REE sở hữu 77,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,14% vốn. Với dự kiến trả cổ tức như trên dự kiến mang về nguồn thu khá tốt cho hai cổ đông lớn trên.

Năm 2020, PPC đạt 7.929 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2%, do sản lượng điện được giao chỉ bằng 75% theo phương án giá điện và thủy điện được huy động nhiều hơn. Lợi nhuận sau thuế giảm 21% xuống 1.011 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2020, Nhiệt điện Phả Lại có lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn tổng cộng 1.789 tỷ đồng. Nguồn vốn có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.145 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 911 tỷ, thặng dư vốn cổ phần 12 tỷ và vốn khác thuộc chủ sở hữu là 241 tỷ đồng.

Năm 2021, PPC đưa kế hoạch sụt giảm mạnh so với thực hiện năm 2020, cụ thể, tổng doanh thu 5.658 tỷ đồng, giảm 32%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 415 tỷ đồng, giảm 66%. HĐQT cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 15%/vốn điều lệ.