Logo

Cuối năm, Hoàng Anh Gia Lai không thanh toán đúng hạn trái phiếu

Avatar
Đăng bởi: Quỳnh Hoa
02/01/2023 20:01

Ngày 30/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai cho biết ngày 30/12/20222 là ngày thanh toán 140,3 tỷ đồng lãi vay và 881 tỷ đồng gốc vay của trái phiếu đã phát hành mã HAGLBOND16.26.

HAG không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 (Nguồn: HAG).
HAG không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 (Nguồn: HAG).

Tuy nhiên, Công ty dự kiến thời gian thanh toán là quý II/2023, lý do chậm thanh toán là nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Hoàng Anh Gia Lai.

Như vậy, tổng số tiền gốc và lãi tới hạn thanh toán là 1.021,3 tỷ đồng nhưng Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán và dự kiến dời sang quý II/2023.

Ở một diễn biến khác, ngày 12/10/2022, Hoàng Anh Gia Lai cho biết có 2 khoản trái phiếu gồm dư nợ 5.271 tỷ đồng, phát hành ngày 30/12/2016 và đáo hạn ngày 30/12/2026; dư nợ 300 tỷ đồng, phát hành ngày 18/6/2012 và đáo hạn ngày 30/9/2023. Hiện tại, cả 2 khoản trái phiếu nêu trên đều có đầy đủ tài sản bảo đảm cho dư nợ hiện tại.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 337,2 tỷ đồng lên 8.623,6 tỷ đồng và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.743,1 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Hoàng Anh Gia Lai thuyết minh công ty có dư nợ 5.271 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026, tổ chức thu xếp vốn là BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 25/4/2012, đáo hạn ngày 18/6/2023 và đơn vị thu xếp là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Hoàn nhập dự phòng 1.250 tỷ đồng giúp HAG thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022

Trong quý III/2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.441,42 tỷ đồng, tăng 160,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 360,74 tỷ đồng, tăng 14,21 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,9% về chỉ còn 19,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 59,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 104,29 tỷ đồng lên 280,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 10,9%, tương ứng giảm 14,36 tỷ đồng về 117,52 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 76%, tương ứng giảm 525,49 tỷ đồng về 166,05 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 51,4%, tương ứng tăng thêm 19,9 tỷ đồng lên 58,59 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận âm 181,06 tỷ đồng (bình thường chi phí ghi nhận số dương) so với cùng kỳ âm 456,99 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty thuyết minh việc ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp là số âm do hoàn nhập dự phòng 219,7 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 493 tỷ đồng.

Nếu loại bỏ đi bất thường về chi phí quản lý doanh nghiệp khi ghi nhận số âm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng), trong quý III, Công ty ghi nhận 56,17 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 553,71 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.471,46 tỷ đồng, tăng 154,5% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 890,49 tỷ đồng, tăng 20,24 lần so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận âm 1.136,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 314,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng 1.250 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 759,1 tỷ đồng.

Nếu loại bỏ chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng), trong 9 tháng đầu năm Công ty sẽ ghi nhận lỗ 682,82 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 879,9 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi 890,49 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nhưng tới 30/9/2022, Công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 3.578,5 tỷ đồng, bằng 38,6% vốn điều lệ. Ngoài ra, Công ty cũng đang còn ghi nhận lỗ tỷ giá tới 1.246,7 tỷ đồng.

Tiếp tục mô hình kinh doanh thâm hụt vốn từ năm 2018 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 478,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.550,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 452,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 79,4 tỷ đồng.

Theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, nếu nhìn rộng ra từ năm 2018 tới năm 2021, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền kinh doanh liên tục âm. Trong đó, năm 2018 ghi nhận âm 2.917,7 tỷ đồng, năm 2019 ghi nhận âm 2.537,6 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 1.764,1 tỷ đồng và năm 2021 âm 640,3 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh chính vẫn chưa có dấu hiệu tạo tiền, tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2018 tới nay.

Chi phí phát triển vườn cây được vốn hóa thay vì ghi nhận chi phí trong kỳ phát sinh

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,9% so với đầu năm lên 19.338,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.175,9 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 4.576,5 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.589 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 640,2 tỷ đồng lên 7.175,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 152% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 623,4 tỷ đồng lên 1.033,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 30,9%, tương ứng tăng thêm 1.081,4 tỷ đồng lên 4.576,5 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, ghi nhận chi phí phát triển vườn cây ăn quả 2.632,5 tỷ đồng, tăng 266,5 tỷ đồng so với đầu năm; dự án chăn nuôi ghi nhận 1.826,5 tỷ đồng, tăng 888,1 tỷ đồng so với đầu năm …

Về nguyên tắc, chi phí phát triển vườn cây ăn quả bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát triển vườn cây ăn quả & vườn cây khác như chi phí khảo sát, đền bù đất, khai hoang, vườn ươm, phân bón, vận chuyển cây giống, nguyên vật liệu khác, chi phí nhân công, đường đi & hàng rào, phòng cháy chữa cháy và chi phí bảo vệ, các chi phí khác liên quan.

Việc Công ty ghi nhận là tài sản dở dang dài hạn là chi phí phát triển vườn cây ăn quả, điều này sẽ giúp không phải ghi nhận chi phí hợp nhất vào báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ phát sinh chi phí và từ đó giảm áp lực chi phí trong kỳ báo cáo mặc dù các chi phí này phát sinh trong kỳ báo cáo.